דין ומשפט

דוח ביקורת: התנהלות הפרקליטות מול המרכז הלאומי לרפואה משפטית

דוח נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות (הנבת"ם) בעניין התנהלות הפרקליטות מול המרכז הלאומי לרפואה משפטית

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות (נבת"ם), השופט בדימוס דוד רוזן, הגיש לשרת המשפטים, ח"כ איילת שקד, וליועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, את דוח הביקורת בנושא התנהלות הפרקליטות מול המרכז הלאומי לרפואה משפטית. הדוח כולל 14 המלצות לפרקליטות ולמכון, שלדעת הנציב יש ביישומן כדי למנוע הישנות הליקויים שנמצאו בביקורת ולהבטיח התנהלות תקינה של הגופים המבוקרים. בתוך כך, יש באימוץ ההמלצות כדי להביא לחיזוק אמון הציבור בגופים המבוקרים ובמערכת אכיפת החוק בכללותה.

רקע: דוח הביקורת עוסק בהתנהלות הפרקליטות מול המכון לרפואה משפטית וכן במספר היבטים של התנהלות המכון עצמו.

הדוח הוגש היום לאחר שביום 8.12.16 הורה בג"ץ לנציב רוזן לקיים שימועים לפרקליטים המעורבים בתיקים שנבדקו ועמדו בבסיס דוח הביקורת, ולערוך תיקונים בדוח ככל שימצא לנכון.

המכון הוא גוף ממשלתי המספק שירותי רפואה משפטית בארץ ותפקידו לסייע לרשויות האכיפה (משטרה ופרקליטות) בשלבי החקירה ובהליכים המשפטיים שלאחר מכן. רופאי המכון הם עדי תביעה בהליך הפלילי וחוות דעתם משמשות ראיה מרכזית בהליכים משפטיים, על בסיסן נחרץ פעמים רבות גורלם של אנשים להרשעה או לזיכוי. מטרת הביקורת היתה לבדוק את ממשק העבודה שבין הפרקליטות למכון.

דוח הביקורת קובע 14 המלצות, שאלה עיקרן:

 1. חובת תיעוד מלא בכתב ובזמן אמת, הן בפרקליטות הן במכון, של כל קשר שמתקיים בין הפרקליטות לבין רופאי המכון ועובדיו.
 2. חובת העברת מלוא תיעוד זה לסנגוריה, לאחר הגשת כתב אישום, משהוגש מיד בסמוך לאחר ביצוע התיעוד. זאת, ללא בחינה ושקילה האם מדובר ב'חומר חקירה' או שמא ב'תרשומת פנימית'.
 3. עוד ממליץ הדוח כי תיק העבודה של המכון יועבר במלואו לפרקליטות במצורף לחוות הדעת של רופא המכון, וכי תיק העבודה יועמד לעיון ולצילום הסנגוריה יחד עם כל חומרי החקירה.
 4. המלצה מרכזית נוספת, קובעת כי המכון ייתן חוות דעת גם לסנגוריה במקרים מסוימים (למשל, כאשר הסנגוריה נדרשת לבדיקת פניות למשפט חוזר).
 5. עוד ממליץ הנציב, כי המכון יעמיד לעיון הסנגוריה חוות דעת של רופאי מכון בתיקים קודמים, בשונה מהמצב שנהג עד כה לפיו חוות דעת כאמור הועמדו רק לעיון הפרקליטות.
 6. עוד ממליץ הדוח, לאפשר למומחה מטעם הסניגוריה להיות נוכח בכל נתיחה של גופה בחשד לפלילים, מבלי שהסנגוריה תידרש לבקש ולקבל צו של בית המשפט בעניין, כמצב הדברים כיום.
 7. הנציב מוסיף וממליץ, כי הסניגורים יהיו רשאים להיוועץ ברופאי המכון בכל סוגיה מקצועית שתעלה בפניהם, בהסדרים שייקבעו.
 8. הנציב הוסיף והמליץ לשר הבריאות לבצע בדיקה ובחינה של המקרים שנבדקו בביקורת ונמצא כי חלו שינויים בחוות הדעת של רופאי המכון, לכאורה ללא בסיס והנמקה.
 9. עוד בין המלצות הביקורת, הסדרה סטטוטורית של מעמד המכון, סמכויותיו ותפקידיו.
 10. כל זאת, לצד המלצות בדבר גיבוש הנחיות ונהלי עבודה המסדירים את ממשק העבודה בין הפרקליטות למכון, ומיסוד תהליכי בקרת פנים.

בעניין זה נציין כי ד"ר חן קוגל, מנהל המכון כיום, עודכן בהמלצות הדוח ובירך עליהן.

המלצות הביקורת התבססו על ממצאי הביקורת, אשר הדגימו ליקויים בהתנהלות הפרקליטות:

 • הן לעניין אי מסירת מידע מהותי וחומר חקירה לסנגוריה, הקשורים בהתכתבות ובשיח של הפרקליטות עם רופאי המכון, בניגוד להוראות הדין.
 • הן לעניין עיכובים והערמת קשיים בהעברת מידע מהותי לסנגוריה, העולים כדי הפרת צו שיפוטי באחד המקרים שנבדקו.
 • הן לעניין אי הקפדה על קבלת תיק העבודה של המכון, המהווה חומר חקירה (תוצרי העבודה של רופאי המכון ותוצאות בדיקות ונתיחה המהווים חומר הגלם).
 • משמעות הדבר פגם היורד לשורש סמכות כתב האישום, שכן הגשתו נעשתה שלא על בסיס חומר החקירה כולו ובשלמותו.

עוד הדגימו ממצאי הביקורת ליקויים בהתנהלות המכון, שעיקרם:

 • שינויים בחוות דעת רופאי המכון, לכאורה ללא בסיס והנמקה.
 • הערמת קשיים על מומחי ההגנה ומומחים מטעם הנאשם לקבל חומרי חקירה ולעיין בהם.
 • חסר במדינות ובנהלים מספקים, בעיקר בנוגע לממשק העבודה שבין הפרקליטות למכון.
 • דוח הביקורת מציין לחיוב תיקון ליקויי עבר בתיעוד נתיחות במכון.

שרת המשפטים, איילת שקד, מסרה בתגובה לדוח: "תפקידה של הנציבות הוא להאיר ליקויים בהתנהלות מערך התביעה בישראל מתוך מטרה לשפר את מערכת אכיפת החוק ולהגביר את אמון הציבור במערכת זו. אפעל ליישום מסקנות הדוח ע״י הגורמים הרלוונטיים ובכך נבטיח שמירה על זכויות הנאשמים ושיפור השקיפות בניהול ההליכים הפליליים בישראל. אני רוצה להודות להילה גרסטל, הנציבה בדימוס ולנציב דוד רוזן על העבודה הרבה והמקצועית שהושקעה בדוח".

 

תגובת פרקליטות המדינה לדו"ח:

פרקליטות המדינה מברכת על עריכת הביקורת. הפרקליטות תלמד את הדוח לעומקו ואת ההמלצות המערכתיות שבו. מהדוח עולה, כי הנציב קיבל את עמדתה המקצועית של הפרקליטות בדבר ההכרח בקיומה של הידברות בין המשטרה והפרקליטות לבין מומחי המכון לרפואה משפטית, שכן הידברות זו תורמת לבירור האמת, ובכך דחה את הטענה המרכזית שהועלתה בהקשר זה נגד הפרקליטות. הנציב הוסיף כי עמדתו בנדון מקובלת גם על מנהל המכון לרפואה משפטית. כן דחה הנציב לגמרי את הטענות כאילו פרקליטים התערבו בעריכת חוות דעת של רופאי המכון.

בחודשים האחרונים נערכה עבודת מטה משמעותית בפרקליטות בעניין ממשקי העבודה שבין הפרקליטות למכון, כחלק מהדיונים שנערכו במסגרת ועדה שהוקמה בראשות מנכ"ל משרד הבריאות, בה משתתפים גם נציגי הפרקליטות. במסגרת זו עלו המלצות הדומות בחלקן להמלצות הנציב והן צפויות להיות מאומצות כבר בזמן הקרוב, בין היתר בנושא השקיפות והתיעוד של המגעים בין רשויות האכיפה לרופאי המכון.

הנציב מצא ליקויים במספר תיקים שנבדקו, שניהולם הסתיים לפני מספר שנים. ממצאים אלו יילמדו וייבחנו. עם זאת יצויין, כי מאז שנוהלו תיקים אלה ועד היום חלו שינויים רבים בדרך התנהלות הפרקליטות בתחומים עליהם הצביע הנציב, ומכל מקום הליקויים לא הביאו לעיוות בתוצאות המשפט באף אחד מהתיקים שנבחנו.

 

תגובת היועץ המשפטי לממשלה לדו"ח:

היועץ המשפטי לממשלה מברך את נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט דוד רוזן, על השלמת הדו"ח בעניין התנהלות הפרקליטות מול המרכז הלאומי לרפואה משפטית.

ביקורת תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות נועדה לחזק את אמון הציבור בעבודת הפרקליטות, תוך שמירה על עצמאות שיקול הדעת של הפרקליטים, ובמטרה להביא לשיפור בעבודת הפרקליטות. והכל, מתוך הבנה כי הפרקליטים ניצבים בחזית המאבק על שלטון החוק המדינה, ופועלים כל העת במסירות ומתוך נאמנות לאינטרס הציבורי.

בהקשר זה ראוי לציין את מסקנת הדו"ח, לפיה מתוך כלל המקרים שנבדקו, ״לא נמצאה באף אחד מהתיקים מעורבות ישירה או עקיפה של הפרקליטות בתוכן ממצאי חוות הדעת ובמסקנותיה, אשר בעקבותיה חלו שינויים בחוות הדעת. פניות הפרקליטות לרופאי המכון נעשו בגדרי ממשק עבודה תקין שמקיימת הפרקליטות עם עדי תביעה ולא מצאתי כי נפל פסול או פגם בממשק זה״.

היועץ המשפטי לממשלה ילמד את המלצות הדוח, בצוותא עם פרקליט המדינה והגורמים המקצועיים.

מעל 1,100 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

מערכת האתר

פרוטוקול מגזין עסקים הוא פורטל חדשות כלכלה, שוק ההון, נדל"ן, דין ומשפט, כסף, ביטוח, צרכנות פיננסית, עסקים ויזמות, סטארטאפ, אנרגיה, שיווק, טכנולוגיה ועוד.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close