כסף

מס רווחי הון 2019 – מהו שיעור המס בישראל?

מס רווחי הון הוא מס המוטל על גידול בהון הנוצר כתוצאה מהמכירה של נכס מסויים, כלומר על ההפרש בין הסכום בעת המכירה לבין הסכום בעת הרכישה. מס זה מוטל בישראל על סוגי נכסים שונים שעליהם נדבר בהמשך. 

על הרווחים מהון תמיד היה צורך לשלם מס הכנסה, אולם בשנת 2003 נקבע כי לא יוטל מס הכנסה רגיל על הון ונכסים, אלא מס חדש בשם מס רווחי הון. 

מה זה מס רווחי הון?

כאשר אדם מוכר נכס מסויים כגון עסק, נייר ערך או נכס אחר, נוצרת לו הכנסה מהמכירה וכעת ניתן לחשב האם הנכס נמכר ברווח או בהפסד. אם חל גידול בהון כתוצאה מהמכירה, יש לשלם מס, אם חל קיטון בהון כתוצאה מהמכירה, ניתן לקזז את ההפסדים מרווחי הון אחרים.

עד שנת 2003 חושבה הכנסה כזו כהכנסה רגילה ולכן חוייבה במס הכנסה / מס חברות, לפי העניין. ב-2003 נכנס לתוקף מס רווחי הון (על פי פקודת מס הכנסה) שהסדיר את נושא המיסוי על הכנסה הונית וחלה הפרדה בין הכנסה פירותית להכנסה זו.

בקצרה: הכנסה פירותית, היא כל הכנסה שמגיעה ממקור קבוע והיא מחזורית – על הכנסה זו משולם מס הכנסה רגיל. אולם, הכנסה הונית היא הכנסה שלא מגיעה במחזוריות או לא ממקור קבוע, כמו מכירה חד פעמית של ניירות ערך – על הכנסה זו משולם מס רווחי הון.

יש סייגים, כגון מכירת נדל"ן שעליו חל מס שבח.

דוגמאות: 

 • מכירת מניות בבורסה – זוהי הכנסה הונית ולכן יחול מס רווחי הון.
 • משיכת פיקדון בבנק – זוהי הכנסה הונית ולכן יחול מס רווחי הון.
 • מכירת דירה בידי יחיד – זוהי הכנסה הונית אולם היא סייג ולכן יחול מס שבח.
 • מכירת דירה בידי חברת נדל"ן – זוהי הכנסה פירותית, כיוון שהיא מלאי של החברה ולכן יחול מס הכנסה (מס חברות).
 • מכירת חברת נדל"ן – הכנסה הונית, מס רווחי הון. 

סוגי מס רווחי הון

פקודת מס הכנסה, שקובעת את סוגי המס הקיימים בישראל מגדירה גם כי קיימים כמה דרכים לפיהם מחושב מס רווחי הון. אפשר לקרוא לזה סוגי מס, אך הדבר לא מדויק מספיק ולכן נכון יותר לומר כי יש כמה דרכים. אלו הם הסוגים:

 • מס רווח הון ריאלי – מס החל על הכנסה הונית שהיא כן צמודה למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ. מס זה חל על מכירת מניות, ניירות ערך בבורסה, מכירת נכסים נוספים ועוד.
 • מס רווח הון נומינלי – מס החל על הכנסה הונית שאינה צמודה למדד או למטבע חוץ. מס זה חל על מכירה של אגרות חוב, נייר ערך מסחרי, מלווה או הלוואה – שאינם צמודים מדד.

חשוב לציין כי אופן חישוב המס הוא שונה ב-2 המקרים הללו. ההכנסה החייבת במס נומינלי מחושבת לפי הפרש בין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה / העלות – ללא הצמדה למדד המחירים או הצמדה למטבע חוץ. 

לעומת זאת, ההכנסה החייבת במס ריאלי, מחושבת לפי הפרש מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה / העלות במחירים ריאליים ביום המכירה – כלומר עם הצמדה למדד או למט"ח.

שיעור מס רווחי הון

עבור יחיד, שאינו בעל מניות מהותי – גובה מס רווחי הון (שיעורי המס) נכון להיום עומד על: 

 • מס רווח הון ריאלי – 25%.
 • מס רווח הון נומינלי – 15%.

עבור יחיד שהוא כן בעל מניות מהותי – שיעור מס רווחי הון הם:

 • מס רווח הון ריאלי – 30%.
 • מס רווח הון נומינלי – 20%.

בעל מניות מהותי הוא מי שמחזיק במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה. 

כלומר, במקרה כזה, הוא ישלם 5% יותר מאשר יחיד שהוא אחר.

מס רווח הון עבור תאגיד:

 • מס רווח הון ריאלי או נומינלי – בגובה מס החברות (כלומר, 23%).

קיזוז מס רווחי הון – הפסד הון (מגן מס)

כאשר השווי של הנכס עלה והוא נמכר תוך כדי כך שהוא מקנה רווח הון ריאלי / נומינלי למי שמחזיק בו, יש לשלם מס רווחי הון. המשפט הזה אינו חדש, אולם מה אם יש הפסד הון ריאלי / נומינלי?

ובכן, במקרה כזה, אדם זה זכאי לקזז את הפסדי ההון כנגד רווח הון שנוצר לו בהשקעות אחרות. נניח שהרוויח במניה מסויימת ובמניה אחרת הוא הפסיד, אז בעת מכירתם, הוא יכול לקזז את הפסד ההון ומרווח ההון ובכך לצמצם תשלום מס רווחי הון. במידה והפסדי ההון עלו על רווחי הון, ניתן לקזז הפסד הון זה מרווחי הון בשנות המס הבאות, זו אחר זו.

עוד חשוב לציין כי אין זה חובה לקזז הפסדי הון רק מרווחי הון של אותו סוג, לדוגמה הפסד במניה נגד רווח במניה אחרת. אלא שגם אפשר לקזז אותם מול רווחים אחרים. כלומר, ניתן לקזז הפסדי הון מרווחי הון כתוצאה מדיבידנד או ריבית של אותו נייר ערך.

בנוסף, ניתן גם לקזז מול ניירות ערך אחרים ובתנאי ששיעור המס על הריבית או על הדיבידנד לא עולה על שיעור של 23% בחברות או 25% אצל תאגידים.

דוגמאות

דוגמה 1 – אדם מסויים השקיע 100,000 ₪ בשוק ההון ולאחר שנה הרוויח על השקעתו 15% והחליט למכור את אחזקותיו. המדד בתקופה זו עלה ב-2.5%. האם ישלם מס רווחי הון וכמה?

תשובה: לאחר שנה, תיק ההשקעות של אדם זה עלה ב-15,000 ₪ לסכום השקעה של 115,000 ₪. לכן: 

 • ההכנסה לחישוב תשלום מס – (115,000-100,000) – 15,000 ₪. 
 • מס רווחי הון – 25% * 15,000 ₪ = 3,750 ₪.
 • אולם, מכיוון שמדובר על מס רווח הון ריאלי, יש להצמיד את הסכום למדד.
 • לכן: 100,000 ₪ במונחי שנה לאחר מכן שווים – 102,500 ₪.
 • ההכנסה הריאלית לחישוב מס – (115,000-102,500) – 12,500 ₪.
 • מס רווחי הון – 25% * 12,500 ₪ = 3,125 ₪.

דוגמה 2 – כל הנתונים של דוגמה 1, אולם במקרה זה המדד ירד ב-2.5% בתקופה זו.

 • 100,000 ₪ במונחי שנה לאחר מכן שווים – 97,500 ₪.
 • ההכנסה הריאלית לחישוב מס – (115,000-97,500) – 17,500 ₪.
 • מס רווחי הון – 25% * 17,500 ₪ = 4,375 ₪.

דוגמה 3 – כמו דוגמה 1 אולם מדובר על פיקדון בבנק בשקלים ולא השקעה בשוק ההון.

 • ההכנסה לחישוב תשלום מס – (115,000-100,000) – 15,000 ₪. 
 • מס רווחי הון – 15% * 15,000 ₪ = 2,250 ₪.
 • פיקדון בנק בשקלים מחושב לפי מס רווח הון נומינלי ולכן אין צורך להצמיד במדד.

דוגמה 4 – אדם שהוא בעל מניות מהותי השקיע עוד 50,000 ₪ במניות החברה בשוק ההון בתאריך 30.06.2017 ובתאריך 31.12.2017 הרוויח 5% בתיק ההשקעות, המדד עלה ב-1%. אם וכמה מס הוא צדיך לשלם ב-1.1.2018?

 • אין תשלום מס רווח הון – מכיוון שהוא עדיין לא מכר את ההשקעה שלו.
 • אם היה מוכר, היה משלם 30% מס רווח הון ריאלי.

דוגמה 5 – כמו דוגמה 1, אולם בנוסף לכך, השקיע 50,000 ₪ במונחי דולרים במניות של חברה אחרת בינלאומית, שהמניות שלה ירדו ב-12% בתקופה זו. שער החליפין דולר/שקל עלה בתקופה זו ב-2.5% (כמו המדד)

 • עבור ההשקעה של חברה ראשונה ישלם מס רווחי הון – 25% * 12,500 ₪ = 3,125 ₪.
 • אולם, בהשקעה השניה – הוא הפסיד 6,000 ₪ ולכן ההשקעה שווה 44,000 ₪.
 • 50,000 ₪ במונחי שער חליפין של שנה לאחר מכן שווים – 51,250 ₪.
 • הרווח הריאלי (הפסד ריאלי) הוא (44,000-51,250) – 7,250 ₪-.
 • מס רווחי הון – 25% * 7,250 ₪- = 1812.50 ₪-.
 • מס רווח הון סופי לתשלום – 3,125-1562.50 = 1312.50 ₪.

מעל 1,100 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

מערכת האתר

פרוטוקול מגזין עסקים הוא פורטל חדשות כלכלה, שוק ההון, נדל"ן, דין ומשפט, כסף, ביטוח, צרכנות פיננסית, עסקים ויזמות, סטארטאפ, אנרגיה, שיווק, טכנולוגיה ועוד.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close