חדשות כלכלה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: כלכלת ישראל צמחה ב-3.4% בשנת 2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אומדנים מתוקנים של החשבונות הלאומיים לשנת 2017. האומדנים המוקדמים, שפורסמו בסוף דצמבר, התבססו על נתונים חלקיים והערכות לגבי ההתפתחות בחודשים האחרונים של השנה. כעת הנתונים מעודכנים ומפורטים לכל השנה.

התוצר המקומי הגולמי בשנת 2017 ב-3.4%, לאחר עליות של 4.0% ב-2016 ושל 2.6% ב-2015. התוצר המקומי הגולמי שווה לערך נטו של כלל הסחורות והשירותים שיוצרו בישראל. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד, כי התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-2017 ב-1.4% במחירים קבועים, לאחר עלייה של 1.9% ב-2016 ושל 0.6% ב-2015. נתונים מנוכי עונתיות מראים שברבעון הרביעי של שנת 2017 גדל התוצר ב-3.6% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עליות של 4.0% ברבעון השלישי, 2.9% ברבעון השני ושל 1.2% ברבעון הראשון של 2017.

סך כל המקורות שעמדו לרשות המשק בשנת 2017, עלה ב-3.6%, לאחר עלייה של 5.2% ב-2016, כאשר יבוא הסחורות והשירותים עלה ב-4.3%. הנתונים על השימושים במקורות מצביעים על עליות של 3.3% בהוצאה לצריכה פרטית, של 3.2% בהוצאה לצריכה ציבורית, של 3.7% ביצוא הסחורות והשירותים ושל 2.8% בהשקעות בנכסים קבועים.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתברר, שההכנסה המקומית הריאלית (התמ"ג בתוספת רווחים או הפסדים משינויים בתנאי הסחר עם חו"ל) עלתה ב-2.8% בשנת 2017 – כך שההפסד מתנאי הסחר כאחוז מהתמ"ג היה 0.5% עקב ההרעה בתנאי הסחר. זאת, לאחר הטבה בתנאי הסחר בשנים 2016 רווח של %0.7 מהתמ"ג ורווח של 2.2% מהתמ"ג ב-2015.

התוצר לפי ענף

התוצר המקומי הגולמי במגזר העסקי (תוצר ענפי המשק למעט שירותים ציבוריים ושירותי דיור) עלה ב-2017 ב-3.5%, לאחר עליות של 4.2% בשנת 2016 ו-2.7% ב-2015.

התוצר בענף התעשייה, כרייה וחציבה עלה ב-2017 ב-3.8%, לאחר עלייה של 1.1% ב-2016 ועלייה של 0.2% ב-2015. כמו כן, עלה התוצר: בשירותי התחבורה, אחסנה ודואר – 5.9%, בענפי המידע ותקשורת –2.1%, בענפי המסחר ושירותי ההארחה – 3.9%, בענף השירותים הפיננסים, המדעיים והטכניים – 4.4%, בענף החשמל, המים והביוב – 3.2%, בענף הבינוי – 4.4% ובענף החקלאות ב- 3.2%.

הכנסה וחיסכון

ההכנסה הלאומית הפנויה הנקייה הכוללת את ההכנסות מהתוצר המקומי בתוספת הכנסות מחו"ל מעבודה ויזמות ומהעברות שוטפות נטו, הגיעה ב-2017 לכ-128.2 אלף ש"ח לנפש.

החיסכון הלאומי הנקי ב-2017 הסתכם ב-12.1% מההכנסה הלאומית הפנויה, לאחר חיסכון של 12.8% ב-2016 ושל 13.4% ב-2015. החיסכון הלאומי הנקי – שווה להכנסה הלאומית הפנויה פחות הצריכה הציבורית והפרטית.

שיעור החיסכון הפרטי הנקי הגיע ב-2017 ל-14.4% מההכנסה הפרטית הפנויה המותאמת, בהשוואה ל-15.9% ב-2016 ול-16.6% ב-2015. שיעור החיסכון הפרטי הגולמי הסתכם ב-2017 ב-25.2%, לאחר שהסתכם ב-26.2% ב-2016 ו-26.9% ב-2015.

המגזר הממשלתי

בשנת 2017 הסתכם הגרעון בחשבון השוטף של המגזר הממשלתי ב- 8.1 מיליארדי ש"ח, שהם 0.6% מהתמ"ג. זאת, לאחר גרעון של 15.6 מיליארד ש"ח (1.3% תמ"ג) ב- 2016 ושל 16.0 מיליארד (1.4% תמ"ג) ב- 2015. הגרעון בחשבון השוטף שווה להוצאות השוטפות פחות ההכנסות השוטפות של כל הגופים במגזר הממשלתי.

הירידה בגירעון הממשלתי השוטף ב- 2017 נזקפת לעלייה של 7.2% בהכנסות השוטפות לעומת עלייה מתונה יותר של 5.3% בהוצאות השוטפות. העלייה בהכנסות ב- 2017 משקפת עלייה במרבית סעיפי ההכנסות בעיקר בהכנסות ממסים ובהכנסות מרכוש.

הגירעון הכולל במגזר הממשלתי, הכולל גם את הגירעון בחשבון ההון, הגיע ב- 2017 ל- 1.2% מהתוצר. זאת, בהשוואה ל- 1.8% מהתוצר בשנת 2016 ול- 1.6% מהתוצר בשנת 2015.

ההוצאה לצריכה הציבורית שכוללת תשלומי שכר, קניית סחורות ושירותים, מסים על הייצור ובלאי נכסים קבועים, הסתכמה בשנת 2017 ב- 285.9 מיליארד ש"ח או 22.6% מהתוצר. הצריכה הציבורית במחירים קבועים עלתה בשנת 2017 ב- 3.2% לאחר עלייה של 3.9% בשנת 2016 ועלייה של 3.2% בשנת 2015. 46.2% מההוצאה לצריכה הייתה על שירותים קולקטיביים – ביטחון וסדר ציבורי, ושירותי מנהל אזרחיים, ואילו היתר – הוצאה לשירותים אינדיבידואליים שנועדו לרווחת הפרט כגון חינוך ובריאות.

צריכה פרטית

ההוצאה לצריכה פרטית, במחירים קבועים, גדלה בשנת 2017 ב-3.3%, לאחר עליות של 6.1% בשנת 2016 ו-3.9% בשנת 2015. ההוצאה לצריכה פרטית לנפש עלתה ב-1.4%, לאחר עלייה של 4.0% בשנת 2016 ועליה של 1.9% בשנת 2015.

פירוט רכישות מוצרי בני-קיימה מראה כי, רכישות כלי רכב לשימוש פרטי ירדו ב-22.2% לנפש, רכישות ריהוט, תכשיטים, שעונים ואחר עלו ב-3.4% לנפש ורכישות ציוד – מקררים, מזגנים, מכונות כביסה וכד' עלו ב-2.3% לנפש. ההוצאות לצריכה פרטית למעט מוצרים בני קיימה לנפש עלו ב-2.4%, לאחר עליות של 2.9% ב-2016 ו-2.3% ב-2015.

כלל הצריכה האינדיבידואלית לנפש, שכוללת את ההוצאה לצריכה הפרטית וההוצאה לצריכה הציבורית הפרטית עלתה ב-2017 ב-1.5% לאחר עלייה של 3.7% בשנת 2016 ועלייה של 1.9% בשנת 2015. ההוצאה לצריכה סופית לנפש המורכבת מהצריכה האינדיבידואלית (87%) ומהצריכה הקולקטיבית (13%), עלתה ב-1.3% בשנת 2017.

השקעות

ההשקעה בנכסים קבועים עלתה ב-2.8%, לאחר עלייה של 11.9% בשנת 2016 וירידה של 0.8% בשנת 2015. ההשקעה בנכסים קבועים, למעט אוניות ומטוסים, עלתה בשנת 2017 ב-3.0%. ההשקעות בענפי המשק השונים (בבנייה שלא למגורים, במכונות, בציוד, בכלי רכב ובתוכנה), שהן כ- 67% מההשקעות בנכסים קבועים, עלו ב-3.6%, בהמשך לעליה של 13.9% ב-2016 וירידה של 2.0% ב-2015.

ההשקעה בבנייה למגורים ב-2017 עלתה ב-1.2%, לאחר עלייה של 8.1% ב-2016 ועלייה של 1.5% ב-2015. ההשקעות בבניינים שלא למגורים ועבודות בנייה אחרות (מבני תעשייה, משרדים, מוסדות חינוך, כבישים, תשתיות וכד') עלו ב 10.4% בשנת 2017.

החיסכון הלאומי הגולמי בשנת 2017 הסתכם ב-299.2 מיליארד ₪ לאחר שהיה 296.3 מיליארד ₪ בשנת 2016. החיסכון הגולמי בשנת 2017 גבוה מערך ההשקעה המקומית הגולמית ב- 38.0 מיליארד ₪, לעומת הפרש של 46.4 מיליארד ₪ בשנת 2016.

יצוא ויבוא סחורות ושירותים

יצוא הסחורות והשירותים, במחירים קבועים, עלה בשנת 2017 ב-3.7%, לאחר עלייה של 2.5% ב-2016 וירידה של 2.7% ב-2015. העלייה ביצוא ב-2017 משקפת ירידה ביצוא התעשייתי, למעט יהלומים, של – 2.9%, עלייה ביצוא השירותים (למעט יצוא של חברות הזנק, תיירות וצריכה של עובדים זרים) של- 9.1% ועלייה ביצוא תיירות של – 12.7%. יצוא היהלומים ירד ב-17.1%.

יבוא הסחורות והשירותים, במחירים קבועים, עלה בשנת 2017 ב-4.3%, לאחר עלייה של 9.4% ב-2016 וירידה של 0.3% ב-2015.

מחירים

מחירי הסחורות והשירותים במשק ירדו ב-2017 ב-0.6% לאחר ירידה של 0.2% ב-2016, לעומת עלייה של 1.3% ב-2015. ירידה זו משקפת ירידה של 3.8% במחירי היצוא ועלייה של 0.1% במחירי ההשקעות בנכסים קבועים, 1.6% במחירי ההוצאה לצריכה ציבורית ו-0.1% במחירי ההוצאה לצריכה פרטית. מחירי היבוא ירדו ב-2017 ב-3.1% כאשר מחירי התוצר המקומי הגולמי עלו ב 0.1%.

השוואה בינלאומית

קצב הגידול של 3.4% בתמ"ג בישראל בשנת 2017 היה גבוה יחסית לקצב הגידול הממוצע במדינות ארגון ה- OECD שעלה ב-2.4% בשנת 2017. יחד עם זאת, בשל הגידול המהיר יחסית של האוכלוסייה בישראל קצב גידול התמ"ג לנפש בישראל שהיה 1.4% היה נמוך יחסית לקצב הגידול הממוצע ב – OECD שעמד על 1.9%

התמ"ג לנפש בישראל במונחי שווי כח הקנייה (PPP) היה ב-2017 88% מהתמ"ג הממוצע לנפש במדינות המשתייכות לארגון ה-OECD. רמת המחירים של התמ"ג בישראל (היחס בין שווי כוח הקנייה לשער החליפין) עמדה על 119% בהשוואה לרמת המחירים במדינות המשתייכות לארגון ה-OECD.

מעל 1,100 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

מערכת האתר

פרוטוקול מגזין עסקים הוא פורטל חדשות כלכלה, שוק ההון, נדל"ן, דין ומשפט, כסף, ביטוח, צרכנות פיננסית, עסקים ויזמות, סטארטאפ, אנרגיה, שיווק, טכנולוגיה ועוד.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close