כסף והשקעות

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) – המדריך המלא בדיקת זכאות והגשת תביעה

מענק עבודה או בשמו הנוסף מס הכנסה שלילי הינו תוספת הכנסה שמשולם על ידי רשות המסים אל חשבון הבנק של בעלי הכנסות נמוכות

רבים מכם אולי שמעתם את המושג מענק עבודה או מס הכנסה שלילי (או מענק הכנסה) ורציתם לדעת על מה מדובר, כמה כסף אפשר לקבל, איך בודקים, מתי מקבלים את הכסף ועוד – הגעתם למקום הנכון. כחלק מן רצף שהמדריכים שלנו, אנו שמחים להעניק לכם מידע מרוכז זה, כדי שתוכלו לקבל את הכספים שלכם וזאת במידה ואתם עומדים בתנאי הזכאות. מוכנים? בואו נתחיל.

על מנת לקבל מענק עבודה 2017, יש להגיש בקשה במהלך שנת 2018. מענק עבודה 2016 ניתן להגיש רק באיחור – פרטים בהמשך.

מה זה מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

בשנת 2007 נחקק החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים, (חוק "מענק עבודה"), התשס"ח-2007. מענק עבודה הינו תוספת הכנסה המשולמת על ידי רשות המסים אל חשבונות הבנק של בעלי הכנסות נמוכות (על פי בקריטריונים בחוק) ומטרתו, בין היתר, לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתתפות עובדים בשוק העבודה.

מי זכאי לקבל מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

שכיר/עצמאי שעמד בכל שלושת התנאים הבאים השנת המס זכאי לקבל מענק עבודה:

 1. הינך "שכיר" ו/או "עצמאי" ומלאו לך 23 שנים ויש לך ילדים או שמלאו לך 55 שנים ומעלה, גם ללא ילדים, והיתה לך הכנסת עבודה ו/או הכנסה מעסק או משלח יד בשנת המס .
 2. במועד כלשהו במהלך שנת המס, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא היה בבעלותך או בבעלות בן-זוגך או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בין בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקכם בזכות עולה על 50%.
 3. מתקיים לגביך אחד מהשניים:
  1. אם יש לך ילד אחד או שניים או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים – אם הכנסתך בשנה זו, גבוהה מ- 2,060 ₪ ונמוכה מ- 6,125 ₪. התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל "הכנסת העבודה" ו/או ה"הכנסה מעסק/משלח יד" בשנת המס, במספר חודשי העבודה בהם עבדת בפועל. אם הנך "הורה יחיד" במשפחה חד-הורית (שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו) נדרש שהכנסתך כאמור גבוהה מ- 1,270 ₪ ונמוכה מ- 9,400 ₪.
  2. אם יש לך שלושה ילדים או יותר – אם הכנסתך בשנה זו, גבוהה מ- 2,060 ₪ ונמוכה מ- 6,736 ₪. התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל "הכנסת העבודה" ו/או ה"הכנסה מעסק/משלח יד" בשנת המס, במספר חודשי העבודה בהם עבדת בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ-12 חודשים). אם הנך "הורה יחיד" במשפחה חד-הורית (שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו) נדרש שהכנסתך כאמור גבוהה מ- 1,270 ₪ ונמוכה מ- 11,480 ₪.

מענק לעובדים עם מוגבלות – החוק מקל על עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, שנקבע להם "שכר מינימום מותאם" מכוח חוק שכר מינימום, כך שהם יהיו זכאים למענק גם כשהכנסתם המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות וגם יוכלו ליהנות מהמענק גם אם אין להם ילדים או שטרם מלאו להם 55.

הסכומים של תנאים אלו מעודכנים למדד 1.6.2017 והם יעודכנו עבור מדד 1.6.2018 על פי החוק והם אינם מתייחסים לעובדים עם מוגבלות שנקבע להם "שכר מינימום מותאם".

הבהרות בנושא מענק עבודה (מס הכנסה שלילי):

"שכיר" – יחיד שהוא תושב ישראל, שמלאו לו 23 שנים ושהייתה לו הכנסת עבודה, בשנת המס, למעט המקרים הבאים:

 1. שכיר שכל הכנסותיו מעבודה התקבלו ממעסיק "קרוב" או מ"חבר בני אדם" שהוא או "קרובו" בעלי "חזקה" בו ("חזקה"- מחזיקים במישרין או בעקיפין ב- 25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה).
 2. שכיר שהכנסותיו מעבודה התקבלו ממעסיק שאינו "קרוב" ובכל אותם חודשי עבודה, קיבל גם הכנסת עבודה ממעסיק "קרוב".

שכיר שהיו לו הכנסות מעבודה שהתקבלו ממעסיק "קרוב" וממעסיק שאינו "קרוב", יהיה זכאי למענק עבור אותם החודשים בהם קיבל אך ורק הכנסה ממעסיק שאינו "קרוב".

"קרוב" לעניין זה הוא: בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם.

דוגמאות:

 • תובע שהייתה לו הכנסת עבודה בחודשים ינואר-דצמבר ממעביד שהינו "קרוב" וגם הכנסת עבודה בחודשים ינואר-יולי ממעביד שאינו "קרוב", אינו זכאי לקבלת מענק עבודה.
 • תובע שהייתה לו הכנסת עבודה בחודשים ינואר-יולי ממעביד שהינו "קרוב" וגם הכנסת עבודה בחודשים ינואר-דצמבר ממעביד שאינו "קרוב", יהיה זכאי לקבלת מענק עבודה עבור החודשים אוגוסט-דצמבר בלבד.

"הכנסת עבודה" – משכורת (למעט פנסיה), הכנסות מעבודה במשק בית וכד', ובכלל זה כל טובת הנאה שקיבל העובד ממעבידו. בגדר טובות הנאה נכללים, תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל אחזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, שווי שימוש ברכב או במכשיר סלולארי (רדיו, טלפון נייד), שהועמד לרשותו של העובד וכדומה. לרבות דמי לידה, דמי שמירת הריון ותגמול בעד ימי שירות מילואים המשתלמים לפי לחוק הביטוח הלאומי.

"חודש עבודה בפועל" – לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת לידה והורות, תקופת שמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי, תקופת שירות מילואים, ולמעט חודש שבעבורו שולמו דמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי.

"עצמאי" – יחיד תושב ישראל שהיתה לו הכנסה מעסק או משלח יד בשנת המס.

"הכנסה מעסק ומשלח יד" – השתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעל אופי מסחרי, לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין – למעט ניכויים המצוינים בחוק (לדוגמה: ניכויים בשל תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים, בשל תשלומים לביטוח לאומי וכיוצ"ב) ולפני קיזוזים (הפסדים) ופטורים שהותרו ממנה לפי כל דין. לרבות דמי לידה לפי סימן ג' בפרק ג' ודמי שמירת הריון לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי.

"ילד" – מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שבשלה נתבע המענק. לדוגמא: לגבי בקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת המס (עבור שנת המס הקודמת), נדרש שעד ליום 31.12 לשנת המס הקודמת טרם מלאו לילד 19 שנה.

"הורה יחיד" – עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.

מהם התנאים לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) 2017?

 • על מנת לקבל את המענק נדרשת הגשת תביעה (כמפורט בהמשך). את התביעה לקבלת מענק עבור שנת המס, עליכם להגיש החל מתאריך 01.01.2018 ועד לתאריך 30.11.2018.
 • "עצמאי" ו/או "עובד" (שכיר) החייב בהגשת דו"ח למס הכנסה או שבן זוגו חייב בהגשת דו"ח כאמור – הוגש דו"ח או דו"ח עצמאי מקוון בשנת המס העוקבת בהתאם להוראות סעיף 131 לפקודה ובמועדים כאמור בסעיפים 132 ו- 133 לפקודה.
 • הוגש על ידי המעביד דו"ח 856 / 126 לשנת המס הקודמת באופן מקוון עד 30.04.2018.

איך ניתן לבדוק זכאות לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

רשות המסים הכינה עבורכם גם סימולציה מס הכנסה שלילי וגם טופס בדיקת זכאות להחזר מס, להלן ההבדלים:

 • מענק עבודה סימולטור – רוצים לבדוק אך לא לתת פרטים אישיים? סימולטור לחישוב מענק עבודה שבו תוכלו לבדוק אם אתם כשירים לקבל או לא עפ"י קריטריונים. ראשית כל עליכם לבחור שנה, בסימולטור זה תצטרכו לענות למספר שאלות כמו: מין, גיל, מספר ילדים, האם הייתם נשואים ועוד. לכניסה לסימולטור לחצו כאן.
 • מענק עבודה בדיקת זכאות – כאן תוכלו לבדוק את זכאותכם האישית למענק עבודה. עליכם לספק מס' תעודת זהות, תאריך הנפקת ת"ז, עבור איזו שנה, מספר מקומות עבודה שלכם ושל בן/בת הזוג לשנה זו וכד'. לכניסה למערכת לצורך בדיקת מענק עבודה זכאות.
מענק עבודה בדיקת זכאות
מענק עבודה בדיקת זכאות

* המערכת מגבילה אתכם ל- 5 חיפושים לכל תעודת זהות.

המידע שמציג מנוע החיפוש הוא אישי ורגיש, ויש להגן עליו מפני גורמים בלתי מורשים. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על הפרטיות, מנוע החיפוש מוגבל ל – 5 חיפושים בלבד לכל מספר תעודת זהות (משתמש) לכל שנת מס שנבדקת. כדי שלא תצטרכו לבצע שוב את אותו החיפוש, מומלץ לשמור את התוצאות. ממש בדומה למערכת הר הכסף וגם הר הכסף 2.

כיצד יש להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

שים לב: התביעה היא אישית ואין שום אפשרות להגיש תביעה עבור אדם אחר, גם לא תוך הצגת תעודה מזהה של אותו אדם ו/או ייפוי כוח ו/או כל מסמך אחר המעיד על זכותו לייצוג. הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת התביעה!

להגשת תביעה לקבלת מענק עבודה עומדות בפניך 2 אפשרויות לבחירה, באמצעות טופס מקוון או באמצעות סניפי/סוכנויות הדואר, כדלהלן:

1. מענק עבודה הגשת תביעה מקוונת

השימוש יתאפשר רק למי שהגיש תביעה בעבר (עבור אחת משתי שנות התביעה האחרונות) בסניף הדואר/במשרד השומה/בצורה מקוונת באינטרנט. לכניסה למערכת לחצו כאן

 • ממלאים פרטים אישיים – ראה סעיף 2.1 (למעט הזנת פרטי חשבון הבנק).
 • עונים על שאלות הזיהוי.
 • מאשרים את התצהיר ומדפיסים את טופס ההצהרה.

2. החזר מס שלילי בדואר

עליכם להגיע באופן אישי לאחד מסניפי/סוכנויות הדואר הפזורים ברחבי הארץ, ולהצטייד בתעודת זהות והמחאה או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמכם, אליו הינכם מעוניינים שיועבר המענק. לסניפי הדואר לחצו כאן

 • בסניף/סוכנות הדואר עליכם להזדהות בפני פקיד הדואר ולמסור את הפרטים הבאים:
  1. מספר מעסיקים (לרבות מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה) שהיו לכם ולבן/בת זוגכם בשנת המס 2016.
  2. האם עבדתם כ"עצמאי" בשנת המס 2016.
  3. כתובת למשלוח דואר.
  4. פרטי חשבון בנק אליו יועבר המענק.
 • בסיום מילוי כל הפרטים שצוינו לעיל, פקיד הדואר ידפיס את כל הפרטים על גבי טופס התביעה.
  • הטופס יכלול שני חלקים הניתנים להפרדה: החלק העליון של הטופס יישאר בידכם ויהווה אישור על הגשת התביעה לקבלת המענק, כשהוא כולל את מספר התביעה, תאריך הגשת התביעה, שנת המס בגינה הוגשה התביעה וחלק מנתוני התביעה. כמו כן, פרטים על מספר הטלפון של המוקד הטלפוני ופרטי אתר האינטרנט של רשות המסים.

מספר התביעה המודפס על גבי הטופס, ישמש לצורך הזדהות לקבלת פרטים בנוגע לתביעה שהוגשה, במוקד המידע הטלפוני והינו הכרחי לצורך מסירת פרטים.

החלק התחתון יישאר בידי פקיד הדואר וישמש כטופס הצהרה אשר יכיל את כל נתוני התביעה לקבלת מענק ונתוני הפונה כמפורט לעיל וההצהרה כפי שמופיעה בטופס התביעה. על חלק זה יחתים פקיד הדואר את הפונה בדבר נכונות הפרטים ועל עמידה בתנאי הזכאות לקבלת המענק.

3. ידיעה כוזבת

אם מסרתם בתביעה שהגשת ידיעה כוזבת בנוגע לכל דבר או עניין המשפיעים על זכאותכם למענק עבודה, הינך עובר עבירה פלילית, שדינה עד שנת מאסר. בנוסף, לא תהא זכאי לקבלת מענק בשנה שבשלה נתבע המענק וכן במשך שנתיים נוספות.

** הערות:

 • הזכאות למענק עבודה היא שנתית, ולכן כדי להנות מהמענק יש להגיש בכל שנה בקשה חדשה.
 • יובהר כי כספי מענק עבודה יופקדו בחשבון הבנק המעודכן במרשמי רשות המסים.
 • באמצעות היישום ניתן להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה עבור שנות המס 2016 ו-2017.
הגשת תביעה מענק עבודה
הגשת תביעה מענק עבודה

כיצד נבדקת הזכאות וכיצד נקבע גובה מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

 1. לאחר הגשת התביעה בסניף הדואר, בודקת רשות המסים באופן ממוחשב האם הינכם עומדים בתנאי הזכאות, כגון: מצב אישי (גיל+מס' ילדים), מספר הנכסים שבבעלות ה"תא המשפחתי" ועוד. אם הנכם עומד בתנאי הזכאות, יחושב סכום המענק המגיע.
 2. הבדיקה מתבצעת תוך הצלבת המידע עם דוחות המידע שהתקבלו על ידי המעסיקים/המנכים, נתוני המוסד לביטוח לאומי, הדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה (במקרים הרלוונטיים) ועוד. שימו לב: אם הינכם שכיר, שמעסיקכם לא הגיש דו"ח 126 כאמור, הרי שעל מנת שלא לעכב את הטיפול בתביעתכם, תועבר אליכם פנייה להשלמת פרטים חסרים (לדוגמא: הגשת טופס 106).
 3. רשות המסים תקבע עד תום 90 ימים ממועד הגשת התביעה או עד ה- 15.07.2018, לפי המאוחר, את זכאותכם למענק ואת סכום המענק.
  מועד הגשת התביעה יחשב כמועד בו הוגשה התביעה במלואה, ובכלל זה הגשת מסמכים נוספים במידת הצורך, למשל בהתאם לדוגמה שצוינה בסעיף 2 לעיל.
 4. רשות המסים רשאית, ביוזמתה או לפי דרישתכם, לתקן את קביעתה כאמור, בתוך שלוש שנים מיום שניתנה, אם נתגלו עובדות חדשות או נמצא כי נפלה טעות בקביעת המענק.
בדקו זכאות לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)


* שליחת הטופס בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות

מס הכנסה שלילי מצב תביעה

הגשתם תביעה לקבלת מענק עבודה, מה עכשיו?! לאחר שהגשת התביעה, הינכם יכולים לעקוב אחר הבקשה באתר הייעודי רשות המסים הקימה. שירות זה מיועד למי שהגיש בקשה לקבלת מענק עבודה על פי חוק מענק עבודה, ומעוניין לבדוק את מצב הבקשה. השירות מיועד הן לשכירים והן לעצמאים. עליכם יהיה לספק מס' תעודת זהות ומספר התביעה שתקבלו עם הגשת התביעה. למעבר הקישו כאן.

מה יהיה סכום מענק עבודה / החזר מס שלילי?

 1. סכום המענק לו אתה זכאי מושפע מהכנסת העבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, ומהכנסות נוספות שלך (שאינן ממשכורת), וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות. כמו כן, ממספר ילדך, גילך ומצב משפחתך.
 2. אם שולם לך מענק בסכום הנמוך מסכום המענק שאתה זכאי לו, ישולם לך הסכום החסר, כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית. אם שולם לך מענק בסכום העולה על סכום המענק שאתה זכאי לו, תידרש להחזיר את הסכום ששולם לך ביתר, תוך 90 ימים מיום שקיבלת את הדרישה להחזר, בתוספת הפרשי הצמדה.
 3. בתיקון מס' 5 לחוק נקבע כי תובעת שהיא עובדת ו/או עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר ותובע שהוא עובד ו/או עצמאי שהוא אב במשפחה חד-הורית לילד אחד או יותר שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו, סכום המענק לגביהם יוגדל בשיעור של 150%.

מהם המקרים בהם יפחת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

 1. גובה המענק מושפע מ"הכנסה נוספת" (שאינה הכנסת עבודה) וגם מהכנסות בן זוגך. אם יש לך "הכנסה נוספת" או שלבן זוגך יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או ה"הכנסה נוספת", גובה המענק יפחת בהתאם לגובה ההכנסות האמורות.
 2. "הכנסה נוספת" נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
  • קיצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (לדוגמא: פנסיה). למעט קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
  • גמלת נפגעי עבודה ו/או נפגעי תאונות המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי.

עד מתי ניתן להגיש מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

 • מענק עבודה 2017 – אתם יכולים להגיש החל מתאריך 01.01.2018 ועד לתאריך 30.11.2018.
 • מענק עבודה 2016 – ניתן להגיש בקשה באיחור בלבד (פרטים בהמשך הכתבה).
 • מענק עבודה 2015 ולפני – לא ניתן להגיש יותר.

מענק עבודה באיחור (מס הכנסה שלילי באיחור)

פספסתי ולא יכולתי להגיש מענק עבודה בזמן, מה עליי לעשות? במקרה כזה אתם יכולים להגיש בקשה לתביעת מענק עבודה באיחור. על מנת לעשות זאת יש להכין מכתב ולהעביר אותו לפקיד השומה שאתם משוייכים אליו. במכתב יש להסביר מדוע אתם מבקשים מענק עבודה באיחור. פקיד השומה עשוי לאשר או לא לאשר בקשה זו. במידה וכן, ייתכן ותזומנו לפקיד השומה עם כל המסמכים הרלוונטיים לצורך הגשת תביעה.

ניתן גם להתקשר למוקד של רשות המסים או לשלוח להם מייל עם הבקשה. שימו לב, ניתן להגיש בקשה עד שנתיים משנה קלנדרית נוכחית. (כלומר, בשנת 2017 ניתן להגיש שנים 2015 ו-2016).

מתי מקבלים מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) 2017?

אלו הם התאריך בהם שכירים ועצמאים יקבלו את תשלומי מענק עבודה.

עצמאים זכאים החל משנת 2017 לקבל את המענק במועדים זהים לשכירים, בניגוד למצב הקודם שקיבלו את המענק כזיכוי מהמס שלהם בפריסה על פני ארבע שנים.

 1. "עובד" – אם הינך עובד (שכיר) או שהינך "עצמאי":
  • הוגשה תביעה עד יום 30 ביוני 2018, ישולם המענק ב-3 תשלומים שווים במועדים אלה: 15 באוקטובר 2018, 15 בדצמבר 2018 וב- 15 בפברואר 2019.
  • הוגשה תביעה עד יום 30 בנובמבר 2018, ישולם המענק ב-2צתשלומים שווים במועדים אלה: 15 בדצמבר 2018 וב- 15 בפברואר 2019.
 2. היה סכום המענק שנקבע 800 ש"ח או פחות, ישולם המענק בתשלום אחד במועד שבו יש לשלם את התשלום הראשון בהתאם למועד הגשת התביעה.

כיצד ניתן לערער על קביעת הזכאות לקבלת מענק עבודה?

 • הינכם רשאי להגיש השגה על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות. על ההשגה להיות מנומקת ובכתב, ויש להגישה תוך 30 ימים מיום שנמסרה הקביעה, לפקיד השומה הקרוב למקום מגוריך.
 • במידה ואינכם מסכימים עם ההחלטה לגבי ההשגה שהגשת, אתם רשאים לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריכם.

איך יוצרים קשר עם רשות המסים?

לפניות בנושא מענק עבודה ניתן לפנות:

 • טלפון: מוקד 4954* או 1-222-4954 או 02-5656400
 • דואר אלקטרוני maanak@taxes.gov.il.

קראו עוד:
בואו להיות חברים שלנו בעמוד הטלגרם - t.me/protocolil

תגיות

מערכת האתר

פרוטוקול מגזין עסקים הוא פורטל חדשות כלכלה, שוק ההון, נדל"ן, דין ומשפט, כסף, ביטוח, צרכנות פיננסית, עסקים ויזמות, סטארטאפ, אנרגיה, שיווק, טכנולוגיה ועוד. יש לכם מידע חשוב לספר לנו? כתבו לנו דרך המייל האדום.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close